Turniej Gromad i Drużyn Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o tytuł “Złotego Słoneczka” i “Złotej Lilijki”

Dla kogo?

Uczestnikami Turnieju mogą być podstawowe jednostki Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Zachodniopomorskiej, tj. gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, kluby i kręgi działające zgodnie z metodyką wędrowniczą.

Wymienione jednostki muszą działać zgodnie  z instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu, klubu specjalnościowego (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 24/2018 z dnia 12 września 2018 r.).

Po co?

 • wzmocnienie metodycznej pracy jednostek Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP,
 • wprowadzenie do pracy programowej jednostek zdrowej rywalizacji międzyśrodowiskowej,
 • budowanie wspólnoty chorągwianej,
 • wzmocnienie realizacji w jednostkach kierunków programowych ZHP czyli:
  • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
  • wzmocnienie edukacji lokalnej i globalnej,
  • pielęgnowanie tradycji i więzi,
  • propagowanie działań i zachowań patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa

 1. Turniej odbywa się w poszczególnych grupach metodycznych: zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej. 
 2. Formą zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju jest zgłoszenie za pomocą formularza umieszczonego na stronie WWW Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP (www.zachpom.zhp.pl) swojej jednostki wraz z zaznaczeniem dokładnie trzech zadań, które gromada/drużyna będzie realizowała w ramach współzawodnictwa.
 3. Lista zadań turniejowych zostanie ogłoszona 10 lutego 2020 roku.
 4. Wszystkie wykonane zadania i wszelkie informacje turniejowe należy przesyłać na adres: turniej@zachpom.zhp.pl
 5. Turniej odbywa się etapowo: 
  1. I etap – zgłoszenie za pomocą formularza;
  2. II etap – realizacja zadeklarowanych zadań;
  3. III etap – 5 jednostek wyróżnionych w każdym pionie bierze udział w spotkaniu turniejowym w dniu 10.10.2020 r. 
 6. Zadania turniejowe I etapu muszą być realizowane w terminie od 10 lutego 2020 roku do 1 września 2020 roku. Zadania będzie można realizować w dowolnej kolejności. Warunkiem ich zaliczenia jest terminowe przesłanie raportu z ich wykonania wg załączonego wzoru.
 7. W spotkaniu turniejowym, które odbędzie się 10.10.2020 roku weźmie udział 5 wyróżnionych jednostek z każdego pionu metodycznego. Informacje o wyniku tego etapu współzawodnictwa zostaną przekazane wszystkim uczestnikom w dniu 20.09.2020 r. wraz ze wskazaniem 5 wyróżnionych w każdym pionie metodycznym jednostek.
 8. Zwycięzcami Turnieju zostaną jednostki, które w III etapie zdobędą największą liczbę punktów w swojej grupie metodycznej.

Nagrody

Zwycięska Gromada Zuchowa otrzymuje tytuł Najlepszej Gromady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wraz z odznaką „Złotego Słoneczka”  oraz voucher na zakup sprzętu harcerskiego lub turystycznego w wysokości 1000 zł.

Zwycięskie Drużyny otrzymują tytuł Najlepszej Gromady/Drużyny Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w swojej kategorii metodycznej wraz z odznaką “Złotego Słoneczka/Złotej Lilijki”  oraz voucher na zakup sprzętu harcerskiego lub turystycznego w wysokości 1000 zł.

Wszyscy uczestnicy Turnieju, którzy ukończą realizację trzech zadań kierunkowych otrzymają pamiątkowe oznaczenia.