Podstawowa składka członkowska w Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP

 1. Członkowie ZHP, mający opłaconą podstawową składkę członkowską, mają prawo:
  • brać udział we wszystkich formach pracy harcerskiej, w szczególności uczestniczyć w życiu jednostki organizacyjnej ZHP, do której mają przydział służbowy,
  • realizować przysługujące im czynne i bierne prawo wyborcze na zasadach określonych w § 37,
  • wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących ZHP,
  • korzystać z urządzeń, sprzętu, placówek i świadczeń ZHP na zasadach określonych przez Związek,
  • nosić mundur i odznaki organizacyjne ZHP.
 2. Instruktorzy mają ponadto prawo do przyjmowania Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego.
§ 19 Statutu ZHP (tekst jednolity po zmianach z XLIV Zjazdu ZHP)

Składki członkowskie to forma obowiązkowej wpłaty na rzecz organizacji- w tym przypadku Związku Harcerstwa Polskiego. To właśnie terminowe opłacenie podstawowej składki członkowskiej sprawia, że dana osoba jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Bez opłaconej składki członkowskiej dana osoba nie może uczestniczyć jako członek w działaniach naszej organizacji.

Od 2017r. wysokość kwartalnej składki członkowskiej jest ustalana przez Radę Naczelną ZHP dla każdej chorągwi osobno. Ponadto, od 2021r. istnieją nowe zasady ustanawiania, podziału, rozliczania i naliczania podstawowej składki członkowskiej.

Podział ogólny składki członkowskiej

Podstawowa składka członkowska składa się z:

 • części centralnej składki (część składki należna Głównej Kwaterze ZHP),
 • części chorągwianej składki (część składki należna podstawowym i terenowym jednostkom ZHP– drużynom/gromadom, hufcom oraz chorągwiom).

Część centralną składki przeznacza się na:

 • koszty działalności ZHP, w tym kształcenia i pomocy programowo-metodycznej oraz funkcjonowania władz naczelnych ZHP,
 • opłacenie bieżących składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których ZHP jest członkiem,
 • opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP,
 • tworzenie kapitału żelaznego (co najmniej 20 % części centralnej składki).

Część chorągwianą składki przeznacza się na:

 • koszty funkcjonowania podstawowych i terenowych jednostek organizacyjnych ZHP – zgodnie z przyjętym przez Radę Naczelną ZHP dla danej chorągwi podziałem, przy czym część należna podstawowej jednostce organizacyjnej wynosi nie mniej niż 20% części chorągwianej składki,
 • opłacenie polisy ubezpieczenia NNW obejmującej wszystkich członków ZHP z przydziałem służbowym do chorągwi i jednostek jej podległych.
Uchwała nr 76/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 8 maja 2021 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP

Zasady opłacania składki

Corocznie członkowie ZHP opłacają składkę, zgodnie ze swoim przydziałem służbowym, w następujących terminach:

 • do 20 stycznia za I kwartał danego roku,
 • do 20 kwietnia za II kwartał danego roku,
 • do 20 lipca za III kwartał danego roku,
 • do 20 października za IV kwartał danego roku.

Istnieje możliwość opłacenia składki członkowskiej z góry- np. na początku roku za wszystkie kwartały danego roku. Co ważne, opłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP. Składkę należy opłacać na wskazany przez szefa danej jednostki rachunek bankowy należący do ZHP.

Osoba, która uzyskała członkostwo w ZHP, zobowiązana jest do opłacenia pełnej składki kwartalnej. Wpisanie jej do systemu ewidencji członków ZHP następuje z chwilą opłacenia pierwszej składki. W przypadku osób, które uzyskały członkostwo w drugim i trzecim miesiącu kwartału, składka ta w całości pozostaje do dyspozycji jednostki, do której dana osoba uzyskała przydział służbowy.

Zasady naliczania i rozliczania składki

Opłacenie składki członkowskiej przez harcerza, to dopiero początek jej „wędrówki”- w dalszej kolejności przechodzi ona przez poszczególne szczeble naszej organizacji. Poniżej pełna droga, którą podąża opłacona składka członkowska.

Termin obowiązywania:Opis danego działania:
Od 21 dnia pierwszego miesiąca kwartału do jego końca (styczeń, kwiecień, lipiec, październik):Drużynowy/szef danej jednostki ma obowiązek usunąć z TIPI osoby, którym na skutek nieopłacenia składek ustało członkostwo w ZHP.
Ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec, październik):Na podstawie danych z systemu ewidencji TIPI następuje naliczenie składek członkowskich.
Do 5 dnia drugiego miesiąca kwartału (luty, maj, sierpień, listopad):Rozliczenie składek oraz odprowadzenie ich pełnych kwot przez drużynowych do hufca.
Do 20 dnia drugiego miesiąca kwartału (luty, maj, sierpień, listopad):Rozliczenie składek oraz odprowadzenie przez hufiec części należnej chorągwi i Głównej Kwaterze do chorągwi.
Do ostatniego dnia drugiego miesiąca kwartału (luty, maj, sierpień, listopad):Rozliczenie składek oraz odprowadzenie przez chorągiew części należnej Głównej Kwaterze do Głównej Kwatery.

W przypadku członków ZHP, z przydziałem służbowym do hufca/chorągwi/Głównej Kwatery ZHP, jednostce tej przypada również część składki chorągwianej przewidzianej dla niższych poziomów struktury.

Wysokość i podział podstawowej składki członkowskiej w 2023r.

Wysokość podstawowej składki członkowskiej na rok 2023 dla Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP została określona na poziomie 51,00 zł kwartalnie- rocznie to 204,00 zł (uchwała nr 6/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2023 r.).

W porównaniu do wysokości kwartalnej składki w roku 2022 to wzrost o 3,00 zł. Wzrost nastąpił w części przynależnej Głównej Kwaterze ZHP– w części chorągwianej składki członkowskiej nie nastąpiła zmiana wysokości.

Podział na poszczególne części podstawowej składki członkowskiej ZHP w 2023r. dla naszej Chorągwi został przedstawiony poniżej:

KwotaPrzynależność części PSC
9,00 zł– część centralna podstawowej składki członkowskiej
21,00 zł– część chorągwiana podstawowej składki członkowskiej przynależna chorągwi
12,00 zł– część chorągwiana podstawowej składki członkowskiej przynależna hufcowi
9,00 zł– część chorągwiana podstawowej składki członkowskiej przynależna podstawowej jednostce organizacyjnej (drużynie/gromadzie)
51,00 złKwota łączna podstawowej składki członkowskiej w 2023r.

Od uchwalonej wysokości składki członkowskiej hufcom przysługuje prawo wnioskowania o przyznanie ulgi (w części przynależnej hufcowi oraz podstawowym jednostkom organizacyjnym). Wniosek o udzielenie ulgi naszym hufcom rozpatruje Rada Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP– ze szczególną analizą źródeł finansowania, z których dany hufiec zamierza pokryć środki „utracone” na skutek przyznania ulgi w danej wysokości.

W 2023r. o ulgę w naszej chorągwi wystąpiły dwa hufce- Hufiec ZHP Sławno oraz Hufiec ZHP Myślibórz. Ulga została przyznana obu hufcom.

Ponadto, z opłacania podstawowych składek członkowskich zwolnieni są członkowie jednostek Nieprzetartego Szlaku- szczegóły zwolnienia regulują odrębne uchwały Rady Naczelnej ZHP.

Kwartalna wysokość podstawowej składki członkowskiej dla poszczególnych hufców Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w 2023r.

Hufiec ZHP:Część składki przynależna pjo:Część składki przynależna hufcowi:Część składki przynależna chorągwi:Część centralna składki:RAZEM:
Bałtycki Hufiec Morski 9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Goleniów9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Myślibórz0,00 zł3,00 zł21,00 zł9,00 zł33,00 zł*
Police9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Sławno6,00 zł3,00 zł21,00 zł9,00 zł39,00 zł**
Stargard9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Szczecin9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Szczecin-Dąbie9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Szczecin-Pogodno9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Szczecinek9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Ziemi Koszalińskiej9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
Ziemi Wolińskiej9,00 zł12,00 zł21,00 zł9,00 zł51,00 zł
* Uchwała nr 8/2022 Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 28 grudnia2022 r. w sprawie ulgi w składce członkowskiej na rok 2023 dla Hufca Myślibórz
** Uchwała nr 6/2022 Rady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ulgi w składce członkowskiej na rok 2023 dla Hufca Sławno
Pamiętaj!
Terminowe opłacenie podstawowej składki członkowskiej jest warunkiem uzyskania i ważności członkostwa w ZHP.
Jej nieopłacenie sprawia, że automatycznie tracisz członkostwo w organizacji. W takim wypadku tracisz również posiadane funkcje, stopnie- możliwość ich odzyskania określają odrębne dokumenty wewnętrzne. W przypadku powrotu do organizacji, nie odzyskasz funkcji, na które zostałeś mianowany z wyboru.