Ogłoszenie ofertowe z 20.08.2020

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa artykułów do realizacji projektów młodzieżowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

załączniki