Zachodniopomorskie Podwórka

Od 1.09.2019 r. Chorągiew Zachodniopomorska ZHP realizuje program “Zachodniopomorskie Podwórka” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 7471761,13 zł 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 6924600,72 zł 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu województwa zachodniopomorskiego. Odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży: 

 1. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
 2. Potrzeba przeżywania wspólnych spotkań
 3. Potrzeba sprawczego działania w środowisku lokalnym 

Cel projektu

Projekt zakłada powstanie 87 świetlic środowiskowych w postaci placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej. Świetlice prowadzone są przez wolontariuszy i wychowawców przy wsparciu kierownika i specjalistów z dzieciny pedagogiki i psychologii. 

Planowane efekty

Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie relacji rodzinnych, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczestników na rynku pracy oraz przez zastosowanie strategii alternatywnych, ograniczy ryzyko wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży objętych programem. 

Zajęcia prowadzone są w naturalnych miejscach przebywania młodzieży w półformalnych grupach rówieśniczych. Przez stosowanie aktywnych form wychowawczych, wspierających rozwój kompetencji i umiejętności społecznych stanowią istotny czynnik niwelujący negatywne skutki oddziaływania środowiska. 

Jak działamy?

 • Ścieżką rozwoju uczestników projektu są narzędzia metodyki harcerskiej: stopnie harcerskie i gwiazdki zuchowe, których zdobywanie odpowiada predyspozycjom i zainteresowaniom dzieci i młodzieży, stanowi wyzwanie i jest zachętą do samodoskonalenia się. 
 • Uczestnicy zdobywają sprawności, które są elementem gemifikacji – wykorzystują zasady gier do rozwijania kompetencji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej uczestnika. 
 • Znaczącym elementem pracy grupy świetlicowej są wspólne biwaki poza miejscem zamieszkania, które uruchamiają wszystkie zmysły uczestników, dostarczają wartościowych emocji, przekonują jaka jest zależność między umiejętnościami i wkładem pracy a uzyskanym efektem, uczą współpracy z innymi i służ lepszemu poznaniu siebie. 
 • Podejmujemy różnorodne działania o charakterze służby przyjmujące postać projektów młodzieżowych w środowisku lokalnym, które rozwijają inicjatywę i przedsiębiorczość uczestników.
 • W świetlicach działają samorządy świetlicowe: Rady Drużyny i Kręgi Rad. Szerokie stosowanie samorządności daje uczestnikom poczucie realnego wpływu na działanie placówki co umożliwia realizację indywidualnych celów. 
 • Inicjujemy działania wzmacniające więzi rodzinne oraz kształtujące pozytywne wzorce. Podejmujemy współpracę z rodzinami uczestników opartą na trzech filarach:
  1. Kontakt z opiekunami w kwestiach formalno – organizacyjnych;
  2. Współpraca z rodziną w zakresie opracowania diagnozy sytuacji dziecka;
  3. Włączenie rodziny w życie świetlicy. 

Aktualności

Galeria zdjęć