AktualnościInformacje

Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Chorągwi

Druhny i Druhowie – instruktorzy ZHP.

Informuję o tym, że w składzie Komisji Rewizyjnej Chorągwi Zachodniopomorskiej powstał vacat. Z przyczyn natury statutowej niestety ubył nam jeden członek. Z uwagi na decyzję 42 Zjazdu Chorągwi określającego liczebność składu Komisji (7 osób) zasadnym jest uzupełnienie składu.

Zapraszam do instruktorskiej służby w jednej z władz naszej Chorągwi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP
hm. Marek Niewiarowski

Link do uchwały dotyczącej wyborów uzupełniających (kliknij tutaj)

Aby zgłoszenie było ważne, należy złożyć je na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do umieszczonej wyżej uchwały (uchwała nr 09/2022 Komisji Rewizyjnej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dnia 04.11.2022r.). Wypełniony załącznik należy:
– przesłać pocztą zwykłą na adres pocztowy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP z dopiskiem – Komisja Rewizyjna, lub
– przesłać w formie zeskanowanej za pośrednictwem indywidualnego konta w domenie ZHP na adres: rewizyjna@zachpom.zhp.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 26 listopada 2022 r. (sobota).

Termin wyboru uzupełniającego do składu Komisji Rewizyjnej Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP został ustalony na dzień 27.11.2022r. (niedziela). Obrady Komisji odbędą się w sposób zdalny.

Zgodnie z postanowieniami Statutu ZHP, bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej Chorągwi posiadają “instruktorzy, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz mają zaliczoną służbę instruktorską, z następującymi zastrzeżeniami”:
– “w wyborach do komisji rewizyjnych biernego prawa wyborczego nie mają instruktorzy bezpośrednio związani z odpowiedzialnością materialną w danej terenowej jednostce organizacyjnej”,
– “członkami władz ZHP nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe”,
– “członkowie komisji rewizyjnych chorągwi nie mogą pozostawać z członkami komend chorągwi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej”,
– “członkami rady chorągwi, Rady Naczelnej ZHP, komisji rewizyjnej chorągwi i Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP nie mogą być pracownicy ZHP”.