Ogłoszenie ofertowe z 7.08.2020

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Organizacja biwaków »pod dachem« w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2020

Miejsce i sposób składania ofert

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w formie elektronicznej oraz nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
Ofertę w formie skanu podpisanych dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres: podworka@zachpom.zhp.pl.
Ofertę należy przesłać do dnia 17.08.2020 r. do godz.09:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

podworka@zachpom.zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Radzicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji dwudniowych biwaków „pod dachem” w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Usługa organizacji biwaków obejmuje organizację zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych oraz wyżywienia dla grup dziecięco – młodzieżowych, biorących udział w realizacji projektu „Zachodniopomorskie podwórka”, składających się z 15 osób i jednego opiekuna.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zorganizowanie biwaków dla grup dziecięco-młodzieżowych w ramach programu “Zachodniopomorskie Podwórka”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji dwudniowych biwaków „pod dachem” w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Usługa organizacji biwaków obejmuje organizację zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych oraz wyżywienia dla grup dziecięco – młodzieżowych, biorących udział w realizacji projektu „Zachodniopomorskie podwórka”, składających się z 15 osób i jednego opiekuna. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Kod CPV

55240000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Biwaki winny być zorganizowane w terminach od dnia 01 września 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku w weekendy tj. od soboty do niedzieli. Zamawiający określa czas trwania jednego biwaku na 2 dni w tym 1 nocleg. Szczegółowe terminy poszczególnych biwaków dla poszczególnych grup dziecięco – młodzieżowych zostaną uzgodnione z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie:
1) zmiany miejsca organizacji biwaku, jeżeli nowe miejsce spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz nie ma wpływu na cenę.
2) zmian ilościowych artykułów spożywczych wymienionych w Zapytaniu Ofertowym jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie w celem Projektu,
3) zmian ilościowych uczestników, którzy mają wziąć udział w biwaku,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany wysokości podatku,
5) zmiany sposobu wykonania umowy, terminu zapłaty wynagrodzenia oraz terminu wykonania – w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie Projektu lub zmiany zasad lub harmonogramu płatności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a-e,
b) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
c) pełnomocnictwo– jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Kryteria oceny ofert są następujące:
cena – 80 %
aspekty społeczne – 20 %
2) W ramach kryterium „cena” Zamawiający będzie dokonywał oceny na podstawie ceny brutto wskazanej w ofercie wykonawcy wg następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = ———————————————————————– x 80 
cena badanej oferty

3) W ramach kryterium „aspekty społeczne” wykonawca może otrzymać 20 pkt. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert w ten sposób, że 20 pkt otrzyma oferta wykonawcy, który zaangażuje do realizacji zamówienia osoby bezrobotne lub osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia. 
4) Zamawiający rozumie przez osobę bezrobotną oraz osobę poszukującą pracy osobę spełniającą warunki uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub statusu osoby poszukującej pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych. 
5) Pod pojęciem zaangażowania do realizacji zamówienia należy rozumieć zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w rozumieniu § 22 ust. 1 Kodeksu pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze co najmniej 4 h dziennie podczas trwania biwaków.
6) Zamawiający przyzna 20 pkt ofercie wykonawcy, który oświadczy, że zaangażuje do realizacji zamówienia osoby bezrobotne lub osoby do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia posiadające status osoby poszukującej pracy i pozostającej bez zatrudnienia:
• część 1 zamówienia: co najmniej 3 osoby,
• część 2 zamówienia: co najmniej 3 osoby,
• część 3 zamówienia: co najmniej 4 osoba,
• część 4 zamówienia: co najmniej 2 osoby,
• część 5 zamówienia: co najmniej 1 osoba,
• część 6 zamówienia: co najmniej 4 osoby.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego). 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15
71-431 Szczecin
zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00