Ogłoszenie ofertowe

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Termin składania ofert

do dnia 28-05-2020

Miejsce i sposób składania ofert

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w formie elektronicznej oraz nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Ofertę w formie skanu podpisanych dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres: podworka@zachpom.zhp.pl. Ofertę należy przesłać do dnia 28.05.2020 r. do godz.12:00. Zamawiający drogą elektroniczną poinformuje wykonawców biorących udział w postępowaniu o złożonych ofertach wskazując: imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy, adres wykonawcy oraz cenę oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

podworka@zachpom.zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Radzicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części tj.:
• część 1: Dostawa artykułów biurowych
• część 2: Dostawa tonerów
• część 3: Dostawa artykułów kreatywnych i plastycznych
• część 4: Dostawa artykułów turystycznych
• część 5: Dostawa artykułów sportowych
• część 6: Dostawa tablic

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt biurowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecin, Kołobrzeg, Stargard, Police, Goleniów, Myślibórz, Koszalin, Szczecinek, Sławno, Świnoujście

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaopatrzenie Zamawiającego w drobne materiały do prowadzenia zajęć w ramach programu “Zachodniopomorskie Podwórka”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Zamówienie zostało podzielone na sześć części tj.:
• część 1: Dostawa artykułów biurowych
• część 2: Dostawa tonerów
• część 3: Dostawa artykułów kreatywnych i plastycznych
• część 4: Dostawa artykułów turystycznych
• część 5: Dostawa artykułów sportowych
• część 6: Dostawa tablic

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30192000-1 wyroby biurowe
30197000-6 drobny sprzęt biurowy
30125100-2 wkłady barwiące
30192000-1 wyroby biurowe
37820000-2 wyroby artystyczne
37414000-3 towary kempingowe,
37416000-7 sprzęt wypoczynkowy,
39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe,
39711000-9 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi, 22100000-1 drukowane książki, broszury i ulotki,
30195000-2 tablice
37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy,
37451000-4 sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub kortach,
37460000-0 gry tarczowe i stołowe oraz wyposażenie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie:
1) zmiany parametrów materiałów stanowiących Przedmiot Umowy w przypadku trwałej lub czasowej niedostępności materiałów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu,
2) zastąpienie materiałów stanowiących Przedmiot Umowy innymi materiałami jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie celem Projektu,
3) zmian ilościowych materiałów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie w celem Projektu,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych w pkt 1 -3 – poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do cen materiałów o innych parametrach, innych materiałów lub zmian ilościowych,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany wysokości podatku,
6) zmiany sposobu wykonania umowy, terminu zapłaty wynagrodzenia oraz terminu wykonania – w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie Projektu, zmiany zasad lub harmonogramu płatności lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
b) szczegółowy cennik – wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 a-f,
c) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4,
d) pełnomocnictwo– jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00