Ogłoszenie ofertowe

Termin składania ofert

do dnia 28-04-2020

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Organizacja dwudniowych spotkań wraz z wyżywieniem pod nazwą odprawy samorządu projektu w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka znak sprawy ZHP.ZO.13.2020, nie otwierać przed 28.04.2020 r. godz. 10:30.

3) Ofertę należy złożyć do dnia 28.04.2020 r. do godz.10:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

podworka@zachpom.zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orzłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji sześciu dwudniowych spotkań wraz z wyżywieniem w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”.
2) Terminy, w których mają być zorganizowane spotkania:
a) 26-27.09.2020 
b) 10-11.10.2020 
c) 27-29.11.2020
d) 06-07.02.2021 
e) 24-25.04.2021
f) 21-22.08.2021

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja dwudniowych spotkań wraz z wyżywieniem pod nazwą odprawy samorządu projektu w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka

Przedmiot zamówienia

1) Miejsce, w którym ma zostać zorganizowane spotkanie powinno być położone w województwie zachodniopomorskim, oddalone nie więcej niż 200 km od Szczecina.
2) Maksymalna liczba uczestników biorących udział w jednym spotkaniu to 100 osób. Ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona najpóźniej 3 dni przed planowanym przyjazdem.
3) Szczegółowe określenie wymogów w zakresie wyżywienia ustalono w załączniku nr 1. 
4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:  
a) Zakwaterowanie uczestników w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych,
b) bazę noclegową, która posiada minimum 4 sale do prowadzenia warsztatów, mogące pomieścić 25 uczestników, w tym jedną w której możliwe będzie zorganizowanie spotkania dla wszystkich (100 os.) uczestników wyjazdu,
c) bazę noclegową umożliwiającą prowadzenie zajęć sportowych na powietrzu, dostęp do terenów leśnych.
5) Dla każdego ze wskazanych przez Zamawiającego terminów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji min 3 różnych dostępnych lokalizacji.
6) Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego za każde zamówienie jednostkowe w terminie 21 dni od dnia zakończenia zamówienia jednostkowego, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych materiałów zaoferowanych przez wykonawcę w szczegółowym cenniku.

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia spotkań w następujących terminach:
a) 26-27.09.2020 
b) 10-11.10.2020 
c) 27-29.11.2020
d) 06-07.02.2021 
e) 24-25.04.2021
f) 21-22.08.2021
– przy czym z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny wskazane terminy mogą ulec zmienia po dokonaniu wspólnych ustaleń przez strony umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b. Posiadają wykupioną aktualną polisę OC organizatora turystyki.
c. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.
d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych. 
f. Nie są karani za przestępstwa popełnione umyślnie.

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. We wzorze umowy określono warunki zmiany umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane wg niżej podanych kryteriów:

Rodzaj kryterium Waga
1. Oferowana cena ryczałtowa 80 %
2. Doświadczenie 20 %

Jako kryterium oceny oferty Zamawiający przyjmuje w niniejszym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszy bilans ceny. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów w zakresie kryterium. 
a) Cena – waga 80/100 pkt. 
Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium „Cena”
Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 80 punktów

b) Doświadczenie Wykonawcy – waga 20/100 pkt. 
Ilość zaświadczeń, referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych:
3-4 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt
1-2 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 10 pkt 
Brak dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy doświadczenia – 0 pkt

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00