Ogłoszenie ofertowe

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa namiotów w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2020

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orzłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 348 (trzystu czterdziestu ośmiu) czteroosobowych namiotów turystycznych do jednostek terenowych Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecin, Kołobrzeg, Stargard, Police, Goleniów, Myślibórz, Koszalin, Szczecinek, Sławno,

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa 348 (trzystu czterdziestu ośmiu) czteroosobowych namiotów turystycznych do jednostek terenowych Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją projektu Zachodniopomorskie Podwórka.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 348 (trzystu czterdziestu ośmiu) czteroosobowych namiotów turystycznych do jednostek terenowych Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego działających na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Kod CPV

39522530-1

Nazwa kodu CPV

Namioty

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w terminie 21 dni od zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie:
1) zmiany parametrów namiotów stanowiących Przedmiot Umowy pod warunkiem, że zmienione parametry zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, pozwalają na osiągnięcie celu Projektu oraz nie mają wpływu na cenę,
2) zmiany parametrów namiotów stanowiących Przedmiot Umowy w przypadku trwałej lub czasowej niedostępności namiotów o parametrach określonych w Zapytaniu Ofertowym w Postępowaniu,
3) zmian ilościowych namiotów jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie w celem Projektu,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych w pkt 2 -3 – poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do cen namiotów o innych parametrach lub zmian ilościowych,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany wysokości podatku,
6) zmiany sposobu wykonania umowy, terminu zapłaty wynagrodzenia oraz terminu wykonania – w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie Projektu lub zmiany zasad lub harmonogramu płatności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego). 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00