Ogłoszenie ofertowe

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Przebudowa i remont piwnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe istniejącego budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie przy ul. Ogińskiego 15”.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 27.03.2020 r. do godz.10:00.
  2. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Ruszała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 721250

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont piwnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe istniejącego budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie przy ul. Ogińskiego 15.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie/ adaptacja sal dydaktycznych oraz węzła sanitarnego do wymogów prawa budowlanego oraz wymogów higieniczno- sanitarnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont piwnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe istniejącego budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie przy ul. Ogińskiego 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa załączona do Zapytania ofertowego. Z uwagi na rozmiar załączników, który przekracza możliwości techniczne bazy konkurencyjności, załączniki nr 1-6 zawierające dokumentację projektową dostępną są na stronie internetowej Zamawiającego https://zachpom.zhp.pl. Zainteresowani wykonawcy mogą również zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie dokumentacji projektowej mailem.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 31.12.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

W Projekcie Budowlanym – branża architektoniczna wymieniono rysunek nr P2, na którym ujęto rozwiązanie dla poszerzenia otworów drzwiowych D2′ oraz D4′.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 4 robót budowlanych, których przedmiotem był remont lub przebudowa budynku o wartości co najmniej 250.000 zł brutto każda.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać wykonawca, który dysponuje kadrą niezbędną do wykonania zamówienia tj.:

  • co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
  • co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,
  • co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000 zł.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
c) przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy w Postępowaniu z przyczyn niedotyczących Wykonawcy,
d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,
e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających należytą realizację Przedmiotu Umowy,
g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych robót dodatkowych na realizację Przedmiotu Umowy;
i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia udostępnionym w Postępowaniu,
3) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa lub zmianę warunków technicznych,
b) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi,
c) zastosowania innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,
d) ujawnienia w toku wykonywania Przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót nieuwzględnionych opisie przedmiotu zamówienia w Postępowaniu, a koniecznych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,
e) wykrycia błędów w opisie przedmiotu zamówienia udostępnionym przez Zamawiającego w Postępowaniu,
f) jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie celem Projektu,
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit b-i termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 Wynagrodzenie Wykonawcy może:
a) być zmniejszone stosownie do wartości robót od których odstąpiono lub do uzyskanych oszczędności,
b) być zwiększone stosownie do wartości robót dodatkowych, zamiennych lub nieprzewidzianych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) formularz ofertowy,
2) wykaz robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie,
3) wykaz osób,
4) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych,
5) dowód posiadania ubezpieczenia,
6) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z następujących przyczyn:
a) wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00