Ogłoszenie ofertowe

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Sprzedaż i dostawa produktów spożywczych na jednodniowe imprezy turystyczne organizowane przez świetlice podwórkowe w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2020

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.
  3. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
    „Oferta w postępowaniu na dostawę produktów spożywczych na jednodniowe imprezy turystyczne organizowane przez świetlice podwórkowe w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka znak sprawy ZHP.ZO.9.2019, nie otwierać przed 16.03.2020 r. godz. 10:15” .

Protokół

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orzłowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa na rzecz Zamawiającego produktów spożywczych na jednodniowe imprezy turystyczne (rajdy) organizowane przez świetlice środowiskowe w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”.
  2. Szczegółowy zestawienie produktów spożywczych określono w załączniku nr 1. 
  3. Zamawiający informuje, że dostawy będą realizowane do poszczególnych jednostek w zależności od ilości rajdów, przy czym ilość dostaw, punkty odbiorów oraz wstępne terminy dostaw zostały wskazane w tabeli.
  4. Dokładne terminy dostaw będą wskazane z tygodniowym wyprzedzeniem. 
  5. Produkty spożywcze winny być w terminie przydatności do spożycia, świeże.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie produktów spożywczych podczas jednodniowych imprezach turystycznych (rajdach) realizowanych w okresie od marca 2020 do października 2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa produktów spożywczych zgodnie z załącznikiem nr 1

Kod CPV

15000000-8

Nazwa kodu CPV

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Harmonogram realizacji zamówienia

Od 21.03.2020 do 30.10.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00