Ogłoszenie ofertowe

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orzłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 776 178

Protokół

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części tj.:
• część 1: Dostawa artykułów plastycznych 
• część 2: Dostawa artykułów turystycznych 
• część 3: Dostawa artykułów sportowych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecin, Kołobrzeg, Stargard, Police, Goleniów, Myślibórz, Koszalin, Szczecinek, Sławno, Świnoujście

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaopatrzenie Zamawiającego w drobne artykuły plastyczne, sportowe i turystyczne do prowadzenia zajęć w ramach projektu “Zachodniopomorskie Podwórka”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części tj.:
część 1: Dostawa artykułów plastycznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego
• część 2: Dostawa artykułów turystycznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego
• część 3: Dostawa artykułów sportowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego,

Kod CPV

30190000-7

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt i artykuły biurowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37820000-2 wyroby artystyczne,
37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, 
37451000-4 sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub kortach, 
37460000-0 gry tarczowe i stołowe oraz wyposażenie.
39711000-9 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi, 22100000-1 drukowane książki, broszury i ulotki,
37414000-3 towary kempingowe, 
37416000-7 sprzęt wypoczynkowy, 
39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe,

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od zawarci umowy (umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze wykonawcy) do dnia 31.08.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie:
1) zmiany parametrów materiałów stanowiących Przedmiot Umowy w przypadku trwałej lub czasowej niedostępności materiałów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu,
2) zastąpienie materiałów stanowiących Przedmiot Umowy innymi materiałami jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie celem Projektu,
3) zmian ilościowych materiałów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie w celem Projektu,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych w pkt 1 -3 – poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do cen materiałów o innych parametrach, innych materiałów lub zmian ilościowych,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany wysokości podatku,
6) zmiany sposobu wykonania umowy, terminu zapłaty wynagrodzenia oraz terminu wykonania – w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie Projektu lub zmiany zasad lub harmonogramu płatności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego). 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00