Ogłoszenie ofertowe

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Organizacja biwaków w ramach projektu “Zachodniopomorskie Podwórka”

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

Termin składania ofert

do dnia 28-07-2020

Numer ogłoszenia

1254826

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Z uwagi na stan epidemii COVID-19 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w formie elektronicznej oraz nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
2) Ofertę w formie skanu podpisanych dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres: podworka@zachpom.zhp.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

podworka@zachpom.zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Radzicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji dwudniowych biwaków w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Usługa organizacji biwaków obejmuje organizację zakwaterowania w namiotach oraz wyżywienia dla grup dziecięco – młodzieżowych biorących udział w realizacji projektu „Zachodniopomorskie podwórka”. Grupy będą składały się z ok. 15 uczestników i jednego opiekuna.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest wyłonienie wykonawców, którzy zorganizują biwaki dla grup dziecięco- młodzieżowych w ramach programu “Zachodniopomorskie Podwórka”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji dwudniowych biwaków w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Usługa organizacji biwaków obejmuje organizację zakwaterowania w namiotach oraz wyżywienia dla grup dziecięco – młodzieżowych biorących udział w realizacji projektu „Zachodniopomorskie podwórka”. Grupy będą składały się z ok. 15 uczestników i jednego opiekuna.

Kod CPV

55200000-2

Nazwa kodu CPV

Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe, inne niż hotelowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Biwaki winny być zorganizowane w terminach od dnia 30 lipca 2020 roku do dnia 15 września 2020 roku. Biwaki odbywające się w terminie po 01.09.2020 r. muszą odbywać się w weekendy tj. od piątku do niedzieli.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują możliwość zmiany rodzaju posiłków stanowiących Przedmiot Umowy pod warunkiem, że zmienione parametry zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, pozwalają na osiągnięcie celu Projektu oraz nie mają wpływu na cenę. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany niniejszej umowy, uzgodnienia pomiędzy Stronami dokonywane będą za pomocą poczty elektronicznej.
Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie:
1) zmiany miejsca organizacji biwaku, jeżeli nowe miejsce spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym oraz nie ma wpływu na cenę.
2) zmian ilościowych artykułów spożywczych wymienionych w Zapytaniu Ofertowym jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie w celem Projektu,
3) zmian ilościowych uczestników, którzy mają wziąć udział w biwaku,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany wysokości podatku,
5) zmiany sposobu wykonania umowy, terminu zapłaty wynagrodzenia oraz terminu wykonania – w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie Projektu lub zmiany zasad lub harmonogramu płatności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) oferta – załącznik nr 1a-d,
2) oświadczenie – załącznik nr 2,
3) pełnomocnictwo – jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert są następujące:
cena – 80 %
aspekty społeczne – 20 %

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00