Ogłoszenie ofertowe

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa artykułów turystycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Protokół z postępowania

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-06-2020

Numer ogłoszenia

1249428

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) Z uwagi na stan epidemii COVID-19 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w formie elektronicznej oraz nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
2) Ofertę w formie skanu podpisanych dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres: podworka@zachpom.zhp.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

podworka@zachpom.zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Radzicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego artykułów turystycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecin, Kołobrzeg, Stargard, Police, Goleniów, Myślibórz, Koszalin, Szczecinek, Sławno, Świnoujście

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania jest zaopatrzenie Zamawiającego w drobne materiały (artykuły turystyczne) do prowadzenia zajęć w ramach Projektu “Zachodniopomorskie Podwórka”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego artykułów turystycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

37414000-3

Nazwa kodu CPV

Towary kempingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37416000-7 sprzęt wypoczynkowy, 
39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 
39711000-9 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi, 22100000-1 drukowane książki, broszury i ulotki,

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 31.08.2021 r. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Strony przewidują możliwość zmiany parametrów materiałów stanowiących Przedmiot Umowy pod warunkiem, że zmienione parametry zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, pozwalają na osiągnięcie celu Projektu oraz nie mają wpływu na cenę. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany niniejszej umowy, uzgodnienia pomiędzy Stronami dokonywane będą za pomocą poczty elektronicznej.
2. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie:
1) zmiany parametrów materiałów stanowiących Przedmiot Umowy w przypadku trwałej lub czasowej niedostępności materiałów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu,
2) zastąpienie materiałów stanowiących Przedmiot Umowy innymi materiałami jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie celem Projektu,
3) zmian ilościowych materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie w celem Projektu,
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych w pkt 1 -3 – poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do cen materiałów o innych parametrach, innych materiałów lub zmian ilościowych,
5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany wysokości podatku,
6) zmiany sposobu wykonania umowy, terminu zapłaty wynagrodzenia oraz terminu wykonania – w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie Projektu, zmiany zasad lub harmonogramu płatności lub w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
b) szczegółowy cennik – wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1,
c) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4,
d) pełnomocnictwo– jeżeli ofertę podpsuje pełnomocnik.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego). 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00