Ogłoszenie ofertowe

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Przebudowa i remont piwnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe istniejącego budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie przy ul. Ogińskiego 15”.

Protokół z postępowania

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2020

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu znak sprawy ZHP.ZO.16.2020, nie otwierać przed dniem 12.06.2020 r. godz. 10:15” .

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Ruszała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 721 250

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe istniejącego budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie przy ul. Ogińskiego 15.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przystosowanie pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Zamawiającego do przepisów budowlanych i higieniczno-sanitarnych, na potrzeby prowadzenia zająć w ramach Projektu “Zachodniopomorskie Podwórka”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcje usługowe istniejącego budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Szczecinie przy ul. Ogińskiego 15. Przedmiotem zamówienia jest wydzielona część robót opracowana na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do Zapytania Ofertowego (zwane dalej „ZO”) tj.:
a) projekt budowlany – branża architektoniczna (części opisowa i graficzna) – załącznik nr 1 i 2 do ZO,
b) projekt budowlany – branża sanitarna – załącznik nr 3 do ZO,
c) projekt budowlany – branża elektryczna – załącznik nr 4 do ZO,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 5 do ZO,
e) przedmiar robót – załącznik nr 6 do ZO.
W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi całość robót określona dokumentacją projektową wymienioną w pkt 2 ppkt 2 ZO. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono graficzne w załączniku nr 13 do ZO jako zakreskowane na czerwono pole. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące roboty budowlane:
a) branża architektoniczno – budowlana:
– roboty budowlane zewnętrzne (dział 2.1-2.8 obmiaru robót) tj.: strop kotłowni, schody zewnętrzne
wszystkie, izolacje zewnętrzne pionowe i poziome, budowlane, odtworzenie cokołu, roboty ziemne,
– roboty budowlane wewnętrzne w pomieszczeniach nr 1-4, 17-22 tj.: skucie tynków, izolacja wewnętrzna pionowa i pozioma, nałożenie tynków renowacyjnych, posadzki, wymiana stolarki, wykończenie łazienek, malowanie,
b) branża sanitarna:
– roboty zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, instalacja drenażu,
– roboty wewnętrzne: instalacje z.w., c.w.u. i cyrkulacji w piwnicach budynku; instalacja c.o. w pomieszczeniach nr 1-4, 17-22, instalacja wywiewna łazienek (pomieszczenie nr 2-4), instalacja kanalizacji sanitarnej (pomieszczenie nr 2-4, 22),
c) branża elektryczna:
– instalacje oświetlenia, gniazd, Internet w pomieszczeniach nr 1-4, 18-22,
– tablica rozdzielcza TB z podłączeniem z istniejącego układu licznikowego.
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1-7), ze względu na zbyt dużą objętość plików, zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: https://zachpom.zhp.pl/

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 4 robót budowlanych, których przedmiotem był remont lub przebudowa budynku o wartości co najmniej 250.000 zł brutto każda.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować kadrą niezbędną do wykonania zamówienia tj.:
• co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy,
• co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych,
• co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (roboty budowlane) na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 3,
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli skrócenie tego terminu nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
c) przedłużenia się procedury wyboru Wykonawcy w Postępowaniu z przyczyn niedotyczących Wykonawcy,
d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,
e) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających należytą realizację Przedmiotu Umowy,
g) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych robót dodatkowych na realizację Przedmiotu Umowy;
i) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia udostępnionym w Postępowaniu,
3) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach:
a) wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa lub zmianę warunków technicznych,
b) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu robót spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi,
c) zastosowania innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,
d) ujawnienia w toku wykonywania Przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót nieuwzględnionych opisie przedmiotu zamówienia w Postępowaniu, a koniecznych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy,
e) wykrycia błędów w opisie przedmiotu zamówienia udostępnionym przez Zamawiającego w Postępowaniu,
f) jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie celem Projektu,
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit b-i termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 Wynagrodzenie Wykonawcy może:
a) być zmniejszone stosownie do wartości robót od których odstąpiono lub do uzyskanych oszczędności,
b) być zwiększone stosownie do wartości robót dodatkowych, zamiennych lub nieprzewidzianych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8,
b) dokumenty określone w pkt 7 ppkt 2 Zapytania ofertowego oraz w pkt 9 ppkt 2 Zapytania Ofertowego,
c) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z następujących przyczyn:
a) wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00