Ogłoszenie ofertowe

Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Dostawa drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka”.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie Beneficjenta w sekretariacie: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orzłowska

Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 776 178

Protokół

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części tj.: artykuły plastyczne, artykuły turystyczne i artykuły sportowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Szczecin, Kołobrzeg, Stargard, Police, Goleniów, Myślibórz, Koszalin, Szczecinek, Sławno, Świnoujście

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Beneficjenta w drobne materiały sportowe, turystyczne i plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu “Zachodniopomorskie Podwórka”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego drobnych materiałów do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Zamówienie zostało podzielone na trzy części tj.:

 • część 1: Dostawa artykułów plastycznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego
 • część 2: Dostawa artykułów turystycznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego
 • część 3: Dostawa artykułów sportowych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego,

Kod CPV

37400000-2

Nazwa kodu CPV

artykuły i sprzęt sportowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe, 
37820000-2 wyroby artystyczne,
37414000-3 towary kempingowe, 
37416000-7 sprzęt wypoczynkowy, 
39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe, 
39711000-9 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi, 22100000-1 drukowane książki, broszury i ulotki,
37451000-4 sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub kortach, 
37460000-0 gry tarczowe i stołowe oraz wyposażenie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie na podstawie jednostkowych zamówień od daty podpisania umowy do dnia 31.08.2021 r. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy w następującym zakresie:

 1. zmiany parametrów materiałów stanowiących Przedmiot Umowy w przypadku trwałej lub czasowej niedostępności materiałów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu,
 2. zastąpienie materiałów stanowiących Przedmiot Umowy innymi materiałami jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie celem Projektu,
 3. zmian ilościowych materiałów wymienionych w załącznikach nr 1-3 do Zapytania Ofertowego w Postępowaniu jeżeli taka potrzeba uzasadniona będzie w celem Projektu,
 4. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach opisanych w pkt 1 -3 – poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do cen materiałów o innych parametrach, innych materiałów lub zmian ilościowych,
 5. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia stosownie do zmiany wysokości podatku,
 6. zmiany sposobu wykonania umowy, terminu zapłaty wynagrodzenia oraz terminu wykonania – w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie Projektu lub zmiany zasad lub harmonogramu płatności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. oferta – wg załącznika nr 5,
 2. szczegółowy cennik – wg załączników nr 1-3,
 3. oświadczenie – wg załącznika nr 6

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00