Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających chęć otrzymania wsparcia od Harcerskiej Służby


KLAUZULA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH CHĘĆ OTRZYMANIA WSPARCIA OD HARCERSKIEJ SŁUŻBY

Kto jest Administratorem?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska z siedzibą w Szczecinie (zwana dalej “Chorągwią“),

Jak się z nami skontaktować?

Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska

ul. Ogińskiego 15, Szczecin
tel. +48 91 422 44 71, +48 609 776 178
e-mail: biuro@zachpom.zhp.pl

Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 888 942 222
e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl


Po co nam Twoje dane osobowe?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania w celu zorganizowania i zapewnienia Ci pomocy biorąc pod uwagę obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem COVID-19. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest ochrona Twoich żywotnych interesów (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym osobom, organizacjom lub organom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres udzielania wsparcia przez Służbę Harcerską.  

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo w każdej chwili: 

 • wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je. 

Ponadto, masz prawo do żądania: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy; 
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem, w szczególności jeżeli cofnęłaś / cofnąłeś zgodę na wykorzystanie danych osobowych lub wniosłaś / wniosłeś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
 • ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych) w sytuacjach, gdy: 
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych, 
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
 • otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP).

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.