Ogłoszenie ofertowe

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-03-2020

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na parterze w sekretariacie) lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:
„Organizacja trzydniowych biwaków wraz z wyżywieniem dla świetlic podwórkowych w ramach projektu Zachodniopomorskie Podwórka znak sprawy ZHP.ZO.10.2020, nie otwierać przed 23.03.2020 r. godz. 10:15” .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

podworka@zachpom.zhp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Orzłowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 776 178

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bazy noclegowej wraz ze sprzedażą i dostawą produktów spożywczych na trzydniowe biwaki dla świetlic podwórkowych w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”,

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie noclegu oraz wyżywienia dla uczestników trzydniowych biwaków wraz zapewnieniem wyżywienia dla 16 osób – 15 uczestników oraz jednego opiekuna podczas każdego z biwaków.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bazy noclegowej wraz sprzedaż i dostawa produktów spożywczych na trzydniowe biwaki dla świetlic podwórkowych w ramach projektu „Zachodniopomorskie Podwórka”, 
2) Szczegółowe określenie miejsca, terminów oraz wymogów w zakresie wyżywienia została określona w załączniku nr 1. 
3) Maksymalna liczba uczestników to 87 placówek x 15 uczestników + 1 opiekun na grupę tj. 1392 osoby.
4) Ostateczna liczba uczestników może ulec zmianie – zostanie ona ostatecznie potwierdzona najpóźniej 3 dni przed planowanym przyjazdem.
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:  
a) bazę namiotowa z węzłem sanitarnym
b) bazę noclegowa musi posiadać świetlicę, która może pomieścić przewidywaną liczbę uczestników
c) lodówkę, do której dostęp będą mieli uczestnicy, w której będą mogli przechować pakiety żywnościowe na śniadania i kolacje.
6) Produkty spożywcze zapewnione przez Wykonawcę winny być w terminie przydatności do spożycia, świeże.
7) Zamawiający będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia należnego za każde zamówienie jednostkowe w terminie 21 dni od dnia zakończenia zamówienia jednostkowego, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych materiałów zaoferowanych przez wykonawcę w szczegółowym cenniku. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczek.

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram określono w załączniku nr 1, jednak nie później niż do 30 września 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zorganizowanie podobnych usług w okresie ostatnich 5 lat .
Doświadczenie Wykonawcy – waga 20/100 pkt. 
Ilość zaświadczeń, referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych:
3-4 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt
1-2 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 10 pkt 
Brak dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy doświadczenia – 0 pkt

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena ryczałtowa 80%

Doświadczenie 20%

Jako kryterium oceny oferty Zamawiający przyjmuje w niniejszym zapytaniu ofertowym najkorzystniejszy bilans ceny. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów w zakresie kryterium. 
a) Cena – waga 80/100 pkt. 
Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium „Cena”
Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 80 punktów

b) Doświadczenie Wykonawcy – waga 20/100 pkt. 
Ilość zaświadczeń, referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych:
3-4 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt
1-2 dokumenty potwierdzających doświadczenie Wykonawcy – 10 pkt 
Brak dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy doświadczenia – 0 pkt

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego). 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Zachodniopomorskie Podwórka

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K007/18-00