Jak przekazać 1,5% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji elektronicznej?

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. System e-Deklaracje przyjął do końca 2014 roku ponad 62 mln dokumentów w formie elektronicznej.

Wejdź na stronę internetową e-Deklaracje.gov.pl

gdzie krok po kroku wyjaśnione jest w jaki sposób możemy złożyć deklarację elektrocznią zeznania podatkowego. Każdy podatnik powinien jednak zadbać o to, aby posiadać najnowsze oprogramowanie na swoim komputerze, by bez przeszkód móc wysłać wypełniony PIT, bez potrzeby powtórnego wprowadzania danych.

Aby wypełnić formularz należy wybrać swój PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38), a w razie problemów przeczytać instrukcję, która krok po kroku wyjaśnia, jak przebrnąć przez rubryki. Formularze te można wypełnić bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego, ponieważ plik zbiera dane autoryzujące.

Dzięki e-deklaracjom możemy w szybki oraz łatwy sposób rozliczyć swój 1,5% podatku nie wychodząc z domu. Co więcej unikamy papierkologii, stania w kolejkach po znaczek na poczcie i przepisywania całego druku po raz kolejny w przypadku pomyłki. Sam formularz wygląda identycznie jak papierowy.

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli KRS 0000278582). Możesz też wypełnić pole cel szczegółowy aby przekazać 1,5% podatku na konkretną jednostkę harcerską.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publiczne- go jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Co zrobić, aby przekazać swój 1,5% podatku dla jednostki terenowej (hufca/drużyny)?

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego dla jednostki organizacyjnej danej chorągwi, należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę „cel szczegółowy”. Wpisanie samego numeru KRS sprawi, że przekazane pieniądze trafią do chorągwi, a nie do hufca, szczepu lub drużyny. Umieszczenie tam kodu przypisanego do wybranej jednostki spowoduje, że pieniądze trafią do tej właśnie gromady czy drużyny.

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji papierowej?

Nic nie stoi na przeszkodzie ;)! W Urzędzie Skarbowym znajdują się druki PIT, które można wziąć i wypełnić w sposób tradycyjny w domu.

Przekaż 1,5% podatku na rzecz konkretnej jednostki

Aby przekazać 1,5% podatku na rzecz konkretnej jednostki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w zeznaniu podatkowym należy w pole “Numer KRS” wpisać 0000278582 oraz wypełnić pole “Cel szczegółowy“. Aby ułatwić tę czynność przygotowaliśmy odpowiednie wykazy kodów:

Na co przeznaczamy 1,5% podatku?

Przykłady znajdziesz w podsumowaniu fotograficznym 🙂

KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1,5 % PODATKU NA RZECZ CHORĄGWI ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

 1. [Administrator danych]

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska z siedzibą ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie (zwana dalej “Chorągwią“).

 1. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio:

 • mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zhp.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 889 788.
 1. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podziękowania za wsparcie oraz przekazania informacji o celach na jakie przeznaczono wpłaty, a także w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5 % podatku na rzecz Administratora. Twoje dane przetwarzamy w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będziemy przetwarzać przez 1 rok od momentu otrzymania ich od Urzędu Skarbowego.

 1. [Ujawnianie danych osobowych]

Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Chorągwią, w tym dostawcom usług teleinformatycznych na podstawie zawartych umów powierzenia, a także operatorom pocztowym.

 1. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto możesz:

 • żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
 • żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.