Zbiórki wyborcze

W tym tygodniu zbiórki wyborcze w poszczególnych rejonach hufców:

  • 27.09 – Hufce: Szczecin i Szczecin-Pogodno – 1 delegat
  • 29.09 – Hufce: Myślibórz i Stargard – 1 delegat
  • 30.09 – Hufce: Sławno, Szczecinek i Ziemi Koszalińskiej – 2 delegatów
  • 30.09 – Bałtycki Hufiec Morski w Kołobrzegu oraz Hufce: Goleniów i Ziemi Wolińskiej – 1 delegat
  • 30.09 – Hufce: Police i Szczecin-Dąbie – 1 delegat

Zbiórki wybiorą delegatów naszej Chorągwi na Zjazd ZHP, który odbędzie się w grudniu.

Głos decydujący

W zbiórkach z głosem decydującym biorą udział (czyli posiadają czynne prawo wyborcze) członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską (nie musisz być instruktorem), którzy mają w pełni opłacone wymagane na dzień zbiórki wyborczej składki (czyli trzy kwartały 2017 roku) i przydział do danego hufca.

Kto może zostać delegatem

Na zbiórkach wybierzemy łącznie sześciu delegatów. Delegatem na Zjazd ZHP, tak samo jak członkiem każdej innej władzy ZHP może zostać (czyli posiada bierne prawo wyborcze) tylko instruktor. Musi mieć również zaliczoną służbę instruktorską w roku 2016 oraz w pełni opłacone wymagane na dzień zbiórki wyborczej składki (czyli trzy kwartały roku 2017).

Role na zbiórce

Zbiórka wyborcza jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia.

Potrzebni są protokolanci i Przewodniczący obrad (przewodniczącym może być ktoś z głosem decydującym, protokolantem niekoniecznie). Do tego Zbiórka wybiera spośród osób z głosem decydującym komisję wyborczą, a następnie komisję skrutacyjną.

Przewodniczący prowadzi obrady, pilnuje aby przestrzegany był porządek i regulamin obrad. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przyjmowanie kandydatur i stwierdzenie, że zgłoszone osoby posiadają bierne prawo wyborcze (czyli są posiadają minimum stopień przewodnika i złożyli Zobowiązanie Instruktorskie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską i opłacone składki).

Komisja Skrutacyjna z kolei ma za zadanie policzyć głosy oddane na poszczególnych kandydatów (głosowania z reguły są tajne, chyba że obecni na zjeździe z głosem decydującym jednogłośnie – przy braku nawet głosu wstrzymującego – jednomyślnie postanowią, że mają być jawne). Liczenie głosów odbywa się w obecności Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. zbiórki wyborczej.

I co dalej?

Wybrani delegaci w grudniu będą obradować na 40 Zjeździe ZHP, który odbędzie się w Warszawie.

Mądrych wyborów!

A gdybym miał/a problem z uznaniem mojego czynnego prawa wyborczego?

Niestety takie sytuacje również się zdarzają. Na początek – zachowaj spokój. Ordynacja wyborcza ZHP mówi:

  1. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zbiórki wyborczej z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zbiórki wyborczej. Po jej rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zbiórki wyborczej z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi, powołany zgodnie z pkt 2.

Napisz odpowiednie pismo do swojego Komendanta Hufca. Jeżeli to nie pomoże – idź na zbiórkę i zgłoś się do Pełnomocnika Komendanta Chorągwi.

Do pobrania