Turniej Gromad i Drużyn Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP o tytuł „Złotego Słoneczka” i „Złotej Lilijki”

Dla kogo?

Uczestnikami Turnieju mogą być podstawowe jednostki Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Zachodniopomorskiej, tj. gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, kluby i kręgi działające zgodnie z metodyką wędrowniczą.

Wymienione jednostki muszą działać zgodnie  z instrukcją tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu, klubu specjalnościowego (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 24/2018 z dnia 12 września 2018 r.). 

Po co?

 •  wzmocnienie metodycznej pracy jednostek Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP,
 • wprowadzenie do pracy programowej jednostek zdrowej rywalizacji międzyśrodowiskowej,
 • budowanie wspólnoty chorągwianej,
 • wzmocnienie realizacji w jednostkach kierunków programowych ZHP czyli:
  • propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
  • wzmocnienie edukacji lokalnej i globalnej,
  • pielęgnowanie tradycji i więzi,
  • propagowanie działań i zachowań patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa

 1. Turniej odbywa się w poszczególnych grupach metodycznych: zuchowa, harcerska, starszoharcerska, wędrownicza.
 2. Dopuszcza się uczestnictwo zastępów (składających się z przynajmniej 6 członków) z drużyn wielopoziomowych w odpowiednich pionach metodycznych. Każdy ze zgłoszonych zastępów musi realizować zadania samodzielnie zgodnie z wybraną metodyką. Można zgłosić jeden zastęp w jednej kategorii metodycznej.
 3. Warunkiem i jednocześnie formą zgłoszenia się do uczestnictwa w Turnieju jest terminowe wykonanie pierwszego zadania turniejowego oraz przesłanie formularza z wykonanego zadania, dostępnego na stronie Turnieju.
 4. Wszystkie wykonane zadania i wszelkie informacje turniejowe należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie http://zachpom.zhp.pl/turniej/, od dnia 21 września 2018 r.
 5. Warunkiem ukończenia Turnieju jest realizacja 3 obowiązkowych zadań kierunkowych. Ponadto jednostka uczestnicząca w Turnieju może wykonać zadania dodatkowe punktowane.
 6. Zadania turniejowe – kierunkowe i dodatkowe – muszą być realizowane w terminie od 21 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 7. Lista zadań turniejowych zostanie ogłoszona do 20 września 2018 r. Zadania będzie można realizować w wybranej kolejności. Warunkiem ich zaliczenia jest terminowe przesłanie raportu z ich wykonania za pomocą formularza dostępnego na stronie http://zachpom.zhp.pl/turniej/.
 8. Zwycięzcą Turnieju będzie jednostka, która zdobędzie największą liczbę punktów w swojej grupie metodycznej.

Nagrody

Zwycięska Gromada Zuchowa otrzymuje tytuł Najlepszej Gromady Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP wraz z odznaką „Złotego Słoneczka”  oraz voucher na zakup sprzętu harcerskiego lub turystycznego w wysokości 1000 zł.

Zwycięskie Drużyny otrzymują tytuł Najlepszej Drużyny Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP w swojej kategorii metodycznej wraz z odznaką „Złotej Lilijki”  oraz voucher na zakup sprzętu harcerskiego lub turystycznego w wysokości 1000 zł.

Wszyscy uczestnicy Turnieju, którzy ukończą realizację trzech obowiązkowych zadań kierunkowych otrzymają pamiątkowe odznaczenia.