Po co nam Zjazdy Sprawozdawcze?

Jesteśmy w okresie zjazdów sprawozdawczych hufców naszej Chorągwi. Mijają dwa lata od zjazdów zwykłych w hufcach, które wybrały władze – Komendanta i Komendę Hufca, Komisję Rewizyjną, a czasami Sąd Harcerski Hufca. W części hufców w międzyczasie odbyły się zjazdy nadzwyczajne, które zmieniły władze.

Połowinki to dobry czas na zastanowienie

Co mówi Statut ZHP o zjazdach sprawozdawczych, o ich zadaniach?

§49

 1. Zjazd sprawozdawczy hufca:
  1. rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
  2. rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
  3. podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
  4. ocenia realizację uchwał zjazdu hufca,
  5. obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeżeli wniosek o rozpatrzenie takich spraw został zgłoszony przez komendanta hufca, komisję rewizyjną hufca lub komendanta chorągwi.

Jak widać Zjazd zajmuje się wszystkim co robił hufiec, a w szczególności jego władze przez ostatnie dwa lata. To ważna rola. To czas i miejsce na zadawanie wszystkich, nawet najtrudniejszych pytań. To czas na wspólne zastanowienie się czy wszystko robimy dobrze i co możemy robić lepiej.

Kto bierze udział w zjeździe sprawozdawczym?

Druhu Drużynowy, Druhno Drużynowa – przede wszystkim TY! Hufiec to drużyny, a w nich dzieci, które prowadzicie po harcerskich ścieżkach. Jeżeli w Twojej drużynie przybocznym jest instruktor – on również uczestniczy w zjeździe z głosem decydującym.

To wszystko również wynika ze Statutu ZHP.

§37

 1. Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską. Czynne prawo wyborcze na zjazdach hufców mają również członkowie ZHP będący instruktorami, którzy pełnią funkcję przybocznego w drużynie bądź gromadzie.

§51
W zjeździe hufca z głosem decydującym biorą udział członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, a także instruktorzy pełniący funkcje przybocznych w gromadach i drużynach, mający przydział służbowy do tego hufca i opłaconą podstawową składkę członkowską.

W przepisie mowa o członku ZHP pełniącym funkcję instruktorską (a więc niekoniecznie instruktorze). Mimo tego, że zapisy są jednoznaczne, bardzo często pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czym jest funkcja instruktorska. To definiuje również Statut ZHP.

§21
Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to jest:

 1. funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane w trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP,
 2. funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru.

„Z polskiego na nasze” oznacza to, że funkcje pochodzące z mianowania Komendanta Hufca, które nie są dorywcze (np. członkostwo w zespole inwentaryzacyjnym, czy w komendzie kursu albo w sztabie organizacyjnym jakiejś imprezy są funkcjami dorywczymi) oraz członkostwo we władzach, które pochodzą z wyboru. Warto pamiętać też o tym, że „inne stałe funkcje” mają być związane z realizacją zadań statutowych.

Listę osób z prawem czynnym ma obowiązek opublikować w swoim rozkazie Komendant Hufca.

Pełnię odpowiednią funkcję, ale nie ma mnie na liście

Taką sytuację reguluje z kolei Ordynacja Wyborcza ZHP.

Z Ordynacji Wyborczej ZHP

 1. Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi, powołany zgodnie z pkt 2.

Pominięcie kogoś na liście może wynikać ze zwykłego przeoczenia – jak tylko zauważyłeś tego typu sytuację zgłoś to do komendanta hufca. Tak samo zrób, jeżeli widzisz błąd polegający na umieszczeniu na liście osoby nieuprawnionej.

Jeżeli Komendant Hufca nie zgadza się z Twoim zastrzeżeniem możesz jeszcze przyjść na zjazd i zgłosić się do Pełnomocnika Komendanta Chorągwi. Pamiętaj jednak, że będziesz musiał przedstawić mu potwierdzenie dla Twoich słów (mianowanie na funkcję, potwierdzenie opłacenia składek).

Składki, składki, składki

Każdy członek ZHP musi płacić składki członkowskie. Jeżeli nie zapłaci ich w wymaganym terminie przestaje być członkiem ZHP i ogłoszenie tego faktu jest tylko informacyjne (tak stwierdza jednoznacznie wykładnia Statutu ZHP dokonana przez Naczelny Sąd Harcerski)!

Istnieje przepis, który reguluje tę sytuację. Zawarty jest w Zasadach ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP.

Z Zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP

 1. Wykaz osób, których członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, publikowany jest w rozkazie właściwej osoby kierującej jednostką, do której przydział służbowy miała osoba tracąca członkostwo, w ciągu 14 dni od utraty członkostwa. W rozkazie tym osoba kierująca jednostką zawiera informacje o możliwości przywrócenia członkostwa na warunkach określonych w pkt 3.
 2. Osobie, której członkostwo ustało w związku z nieopłaceniem podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie, przywraca się członkostwo z zachowaniem posiadanych odznak organizacyjnych i stopni oraz ciągłości stażu, jeżeli w ciągu
  3 miesięcy wpłaci zaległe i bieżące składki, zgodnie z dotychczasowym przydziałem służbowym. Po tym terminie stosuje się przepisy właściwe dla osób, których członkostwo ustało na skutek skreślenia z listy członków ZHP. Przywrócenie członkostwa w sytuacji określonej w niniejszym punkcie nie powoduje przywrócenia mandatu delegata posiadanego przez tę osobę.

Czyli – jeżeli zapomniałeś zapłacić składki we wrześniu, zapłać ją jak najszybciej. Wtedy przywrócenie członkostwa jest automatyczne. Jeśli jednak minęło więcej czasu musisz zainteresować się kolejnymi punktami ww. zasad.

Co może Zjazd Sprawozdawczy?

Jeżeli jako zjazd stwierdzicie, że nie podoba się Wam sytuacja w hufcu możecie nie udzielić absolutorium poszczególnym członkom komendy hufca i/lub komendantowi hufca. Wynika to ponownie ze Statutu ZHP.

§49

 1. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium członkowi komendy hufca zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego.
 2. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.

W skrajnej sytuacji, jeżeli zjazd nie udzieli absolutorium, może również odwołać daną osobę, albo nawet komendanta hufca. W takiej sytuacji przeprowadzić należy wybory.

A jak coś nie działa?

Niestety zdarza się, że nie wszystko jest tak jak powinno być. Ktoś nie przygotował sprawozdania, ktoś nie przygotował opinii. W takiej sytuacji możecie przerwać zjazd i zażądać udostępnienia konkretnych informacji.

 

© ZHP / Piotr Rodzoch