Oferta pracy – Wychowawca świetlicy środowiskowej

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP to jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego – największej organizacji wychowawczej w Polsce. Działa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Do naszej Świetlicy Środowiskowej działającej przy Szkole Podstawowej numer 74 na osiedlu Bukowym w Szczecinie, poszukujemy kandydatów na stanowisko Wychowawca świetlicy środowiskowej.

Do zadań wychowawcy należy:

  • Planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą dzieci
  • Praca indywidualna z dziećmi
  • Praca z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzinę w wychowaniu, w zależności od potrzeb dziecka

Praca odbywa się w Szkole Podstawowej nr 74, ul. Seledynowej 50 w dni robocze w godzinach 14-18 lub 15-19.

Wychowawcą w świetlicy może być osoba, która posiada następujące kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub,
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
  • co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: biuro@zachpom.zhp.pl

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.