Braterstwo bez granic – Propozycja programowa

Druhny i Druhowie,

Bycie zuchem i harcerzem to bycie siostrą i bratem dla każdego innego zucha i harcerza, ale i dla każdego innego człowieka. Bycie harcerzem zobowiązuje do czynienia świata lepszym.

Oddajemy w Wasze ręce propozycję programową „Braterstwo bez granic”, której głównym celem są działania wzmacniające poczucie braterstwa wśród zuchów i harcerzy, a także wzmacnianie postaw opartych na tolerancji, otwartości na drugiego człowieka i akceptacji odmienności. Chcemy również zwrócić Waszą szczególną uwagę na potrzebę zapobiegania negatywnym zjawiskom jakimi są dyskryminacja, „mowa nienawiści”, czy też hejt.

To ważne abyśmy we współczesnym świecie reagowali na wydarzenia toczące się wokół nas, jasno wyrażali brak akceptacji dla krzywdy drugiego człowieka bez względu na jego kolor skóry, pochodzenie, czy wiarę oraz abyśmy uczyli nasze zuchy i harcerzy miłości bliźniego.

Propozycję znajdziecie pod adresem www.zachpom.zhp.pl/braterstwobezgranic